Awtomatlaşdyrylan at belligiňizi optimizirlemek üçin çuňňur öwrenmegi nädip ulanmalydygy barada Semalt maslahatySEO reýtingiňizde öňdeligi eýelemegiň çalt usuly, iň ýokary derejeli açar sözüň adyny belligine goşmakdyr. Bir minut pikirlenip görseň, hakykatdanam akylly çözgütdigine düşünersiň. Eger açar sözüň adynda ýok bolsa, eýýäm açar söz üçin tertipleşdirilen sahypaňyz bar bolsa, sözbaşynyň söz düzüminiň ähmiýetini göz öňüne getiriň. Şol açar söz üçin tebigy ýagdaýda köplenç indekslenersiňiz; şonuň üçin has gowy dereje alarsyňyz.

Indi, şol açar sözi alyp, Meta Düşündirişiňize goşsak, gözleg netijelerinde has köp gözleg motory ulanyjylarynyň basmagynyň ähtimaldygyny aňladar. Bu, elbetde, web sahypasyna peýdaly bolar.

Semaltyň ýüzlerçe, müňlerçe ýa-da millionlarça sahypasy bolan bir web sahypasynda işleýändigini göz öňüne getiriň. Muny el bilen etmeli bolsak, köp wagt talap eder we çalt gymmatlaýar. Onda nädip sahypany seljerip, her Adyň we Metanyň beýanyny optimizirläp bileris? Çözüw maşyn ulanmak. Her sahypada iň ýokary derejeli açar sözleri tapmagy öwretmek bilen, wagt we çykdajy tygşytlaýarys. Maşyn ulanmak, maglumat giriş toparyndan has gowy we has çalt ýerine ýetirip biler.

Uber-iň Ludwig we Google-yň T5-lerini täzeden tanyşdyralyň

Uber-iň Ludwig we Google-yň T5-i birleşdirip, gaty güýçli ulgamyňyz bar.

Gysgaça aýtsak, Ludwig ulanyjylaryna hiç hili kod ýazmazdan öňdebaryjy modelleri öwretmäge mümkinçilik berýän açyk çeşme awto ML guralydyr.

Beýleki tarapdan, Google T5, SERT görnüşli modelleriň has ýokary wersiýasy. T5 jemläp, terjime edip, soraglara jogap berip we gözleg soraglaryny we beýleki köp funksiýalary toparlara bölüp biler. Gysgaça aýdylanda, bu gaty güýçli model.

Şeýle-de bolsa, T5 adyň belligini optimizasiýa etmek üçin taýýarlanandygyny görkezýän ýok. Maybeöne, belki, muny edip bileris we ine şu:
 • Mysallar bilen taýýarlanan maglumat toplumyny alýarys:
  • Maksatly açar sözümiz bolmazdan asyl at bellikleri
  • Maksatly açar sözlerimiz
  • Maksatly açar sözler bilen optimallaşdyrylan at bellikleri
 • T5 sazlaýyş kody we ulanmaly gollanmalar
 • Modelimizi synap görmek üçin optimizirlenmedik atlar toplumyna eýe boluň
Biz eýýäm döredilen maglumat toplumy bilen başlarys we maglumat bazasyny nädip döredendigimiz barada gollanma bereris.

T5-iň awtorlary, T5-ni sazlamak üçin ulanýan jikme-jik Google Colab depderçämizi üpjün etmek üçin sahydy. Ony öwrenmek üçin wagt sarp edenimizden soň, esassyz soraglara jogap bermegi başardyk. “Colab” depderçesinde täze meseleler üçin T5-ni nädip sazlamalydygy barada görkezmeler hem bar. Şeýle-de bolsa, kod üýtgemelerine we zerur maglumatlary taýýarlamaga seretseňiz, munuň köp işe degişlidigini we pikirlerimiziň kämil bolup biljekdigine göz ýetirersiňiz.

Itöne has ýönekeý bolup bilse näme etmeli? Birnäçe aý öň çykan Uber Ludwig 3-nji wersiýasynyň kömegi bilen käbir peýdaly aýratynlyklaryň utgaşmasy bar. “Ludwig” -iň 3.0 wersiýasy:
 • Modellerden goşmaça öndürijilik alýan giperparametr optimizasiýa mehanizmi.
 • “Hugging Face's Transformers” ammary bilen kodsyz integrasiýa. Bu, ulanyjylara tebigy dilleri gaýtadan işlemek boýunça GPT-2, T5, DistilBERT we Electra ýaly täzelenen modellere girmäge mümkinçilik berýär. Şeýle meseleleriň käbiri klassifikasiýa duýgusynyň derňewini, şahsyýeti tanamak, soraga jogap bermek we başgalary öz içine alýar.
 • Has täze, has çalt, modully we TensorFlow 2-e daýanýan has giň gerimli arkasy bar.
 • Apache Parquet, TSV we JSON ýaly köp sanly maglumat formatlaryny goldaýar.
 • K-esse kesiş tassyklamasy gutusyndan çykdy.
 • Agramlar we görnüşler bilen birleşdirilende, köp sanly okuw proseslerini dolandyrmak we gözegçilikde saklamak üçin ulanylyp bilner.
 • Şowhunly ýazgylary goldaýan täze wektor maglumat görnüşi bar. Gowşak gözegçilikler bilen iş salyşýan bolsak, bu amatly bolar.
Birnäçe täze aýratynlyk bar, ýöne “Hugging Face” -iň Transformatorlaryna integrasiýany iň peýdaly aýratynlyklaryň biri hökmünde görýäris. Faceüz turbageçirijilerini gujaklamak SEO atlary we Meta beýany döretmek boýunça tagallalaryny ep-esli gowulandyrmak üçin ulanylyp bilner.

Turbageçirijini ulanmak, eýýäm taýýarlanan we eýýäm köpürjikde bar bolan modellerde çaklamalary ýerine ýetirmek üçin ajaýyp. Şeýle-de bolsa, häzirki wagtda etmeli zatlarymyzy edip biljek modeller ýok, şonuň üçin Ludwig we Pipeline-ni birleşdirip, web sahypasyndaky her sahypa üçin ajaýyp awtomatiki at we Meta beýany döredýäris.

Ludwig-i “Fine-Tune T5” -e nädip ulanmaly?

Müşderilerimize web sahypasynyň fonunda nämeleriň bolup geçýändigini anyk görkezmäge synanyşanymyzda bu möhüm sorag. Bu ýerde, "Ludwig-i T5 türgenleşigi üçin ulanmak gaty ýönekeý, biz ony bikanun hasaplamaly" diýen bir kliç bar. Hakykat, şuňa meňzeş bir AI inerenerini işe almaly bolsak, müşderilerimize has köp zarýad alardyk.

Bu ýerde, T5-i nädip sazlaýandygymyzy öwrenersiňiz.
 • 1-nji ädim: täze Google Colab depderçesini açyň. Ondan soň, GPU ulanmak üçin Iş wagtyny üýtgedýäris.
 • Hootsuite eýýäm birleşdirilen maglumatlar toplumyny göçürip alýarys.
 • Soňra Ludwig gurýarys.
 • Gurlandan soň, okuw maglumatlar bazasyny pandalar maglumat çarçuwasyna ýükleýäris we onuň görnüşine göz aýlaýarys.
 • Soňra dogry konfigurasiýa faýly döredýän iň möhüm päsgelçilik bilen ýüzbe-ýüz bolýarys.
Iň oňat ulgamy gurmak, T5 üçin resminamalary we dogry synag edilýänçä yzygiderli synag we ýalňyşlyk talap edýär. (bu ýerde öndürmek üçin Python koduny tapyp bilseňiz uzak ýol geçer.)

Giriş we çykyş aýratynlyklarynyň sözlüklerini gözden geçiriň we sazlamalaryňyzyň dogry saýlanandygyna göz ýetiriň. Dogry ýerine ýetirilse, Ludwig işleýän model hökmünde 't5-small' ulanyp başlar. Has uly T5 modelleri üçin model merkezini üýtgetmek we neslini gowulaşdyrmak has aňsat.

Birnäçe sagatlap modeli öwredenimizden soň, täsirli tassyklama takyklygyny alyp başlaýarys.

Ludwig, tekstiň döredilmeginiň beýleki möhüm ölçeglerini, esasan, çylşyrymlylygy we redaktirleme aralygyny awtomatiki saýlaýandygyny bellemek möhümdir. Bularyň ikisi-de bize laýyk gelýän pes sanlar.

Atlary optimizirlemek üçin taýýarlanan modellerimizi nähili ulanýarys

Modellerimizi synagdan geçirmek hakyky gyzykly bölüm.

Ilki bilen, okuw wagtynda model tarapyndan görünmeýän galan Hootsuite atlary bilen synag maglumatlar toplumyny göçürip alýarys. Bu buýrugy ulanyp, maglumat bazasyny öňünden görüp bilersiňiz:

! kelle

Hootsuite_titles_to_optimize.csv

Ludwig we T5-iň islendik kiçi okuw toplumy bilen köp zady edip biljekdigi gaty täsirli we hiç hili ösen Hyperparameter sazlamasyny talap etmeýär. Dogry synag, maksatly açar sözler bilen nähili täsir edýändigine gelýär. Nädip garyşýar?

“Streamlight” bilen at belligini optimizasiýa programmasyny gurmak

Mazmun ýazyjylary bu programmany iň peýdaly hasaplaýarlar. Kän tehniki bilim talap etmeýän ýönekeý programmany ulanmak haýran galdyryjy bolmazmy? “Streamlight” şu ýerde.

Ony gurnamak, şeýle hem ulanmak gaty göni öňe gidýär. Ony ulanyp gurup bilersiňiz:

! turba gurmak tertibi

Bu modeli ulanýan programma döretdik. Zerur bolanda, ony bir modeli taýýarlaýan ýerimizden işledip bileris ýa-da skripti işletmegi meýilleşdirýän ýerimize eýýäm taýýarlanan modeli göçürip alyp bileris. Şeýle hem, optimizirlemegi umyt edýän atlar we açar sözler bilen CSV faýly taýýarladyk.

Indi programmany işe girizýäris. Modeliň işlemegi üçin, optimizirlemegi umyt edýän atlarymyz we açar sözlerimiz bolan CSV faýlyna ýol bermeli. CSV sütün atlary Lýudwig türgenleşýän mahaly atlara laýyk gelmelidir. Model ähli atlary optimallaşdyrmasa, howsala düşmeli däl; mynasyp san almak hem öňe ädimdir.

Python-yň hünärmenleri hökmünde bu iş bilen meşgullananymyzda gaty tolgunýarys, sebäbi adatça ganymyz sorulýar.

Okuw üçin ýörite maglumat toplumyny nädip öndürmeli

Hootsuite atlaryny ulanyp, müşderilerimiz üçin gowy işleýän, ýöne bäsdeşleri üçin defolt bolup biljek modelleri taýýarlap bileris. Şol sebäpli öz maglumatlar toplumymyzy öndürýändigimize göz ýetirýäris we ine muny nädip edýäris.
 • Google Gözleg Konsolundan ýa-da Bing Webmaster Gurallaryndan öz maglumatlarymyzy ulanýarys.
 • Muňa alternatiw hökmünde, müşderimiziň bäsdeşlik maglumatlaryny SEMrush, Moz, Ahrefs we ş.m.
 • Soňra sözbaşy bellikleri üçin skript ýazýarys, soňra maksatly açar söz ýok we atlary bölýäris.
 • Açar sözler bilen optimallaşdyrylan atlary alýarys we açar sözleri sinonimler bilen çalyşýarys ýa-da adyň "deoptimizasiýa" edilmegi üçin başga usullary ulanýarys.

Netije

Semalt adyň belliklerini we meta beýanyny awtomatiki usulda optimizirlemäge kömek etmek üçin şu ýere gelýär. Şeýle etmek bilen, SERP-de öňde durup bilersiňiz. Web sahypasyny seljermek hiç haçan aňsat iş däl. Munuň üçin bize kömek etmek üçin bir enjamy taýýarlamak diňe bir tygşytlamak bilen çäklenmän, wagt tygşytlaýar.

“Semalt” -da elmydama ýeňiş gazanmagyňyz üçin “Ludwig” we “T5” maglumat toplumyňyzy gurjak hünärmenler bar.

Şu gün bize jaň ediň.

mass gmail